Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR MINH X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
10:30 – 3.5M
22:51 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
10:17 – 3.7M
22:15 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 3.9M
22:30 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H30 TÙNGD KIÊNB LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3779+140 HM2.6 – F0 KIEV.NM6 TL – H6
2 03H00 TÙNGD KIÊNB LENA+KIEV 3.2 87.3+20.4 3779+140 F0 – HN KIEV.NM8         TR – X3
3 00H30 03H00 THANHB CIELO D’ ITALIA 12.1 245 63,087 HM2.6 – F0 TL – H6
4 04H00 THANHB CIELO D’ ITALIA 12.1 245 63,087 F0 – HN1.8 NM8         TR – X3
5 08H30 09H30 TRƯỜNG OS KANO 35 4.0 178 20,947 SN – C.TAU1 TP02.TP03.TP08 X2
6 20H00 22H00 ĐỨC HE CHENG 3 5.0 96.5 2,982 F0 – CL5 HG TA     –     X2
7 04H00 05H00 THẾ TRUNG PHU DAT 15 4.9 79.87 1,863 F0 – PVOIL HG H1    –    H1
8 11H30 13H00 TIỄN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HL1.2 – B12 P H1
9 07H00 09H00 A AMIS LEADER 12.83 189.99 32,315 HN1.3 – F0 X3 – TR
10 12H00 A DUKE 8.7 189.6 25,074 FN4 – F0 NM8        TR
11 06H30 07H00 CHÂU RUBINA 9.6 180 25,618 HL3.6 – F0 TL
12 11H30 12H30 HIẾUB KIÊNA TRUONG THANH 88 2.6 91.94 3,570 F0 – XMTL NM6 H1          TL
13 11H30 HẠNH MINH PHU 17 7,0 79,8 2.515 XMTL – F0 TL    –    H1
14 14H00 A MELPOMENI 10.1 189.99 33.036 HN2.15 – HN1.3         TR – X2
15 20H00 21H00 TUẤT LONG PHU 20 7,5 112 5.379 HL1.3  –  B12 P,NM6 TA   –      TL
16 21H00 SƠN ARCHANGELOS MICHAIL 7,40 179,88 28.131 B12  –    F0 P.CLUC TL   –      H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS YOANNA MELPOMENI AFRICAN BUZZARD APOLLONIUS CIELO D’ ITALIA