Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
14:17 – 3.5M
02:16 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
14:14 – 3.6M
01:06 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
15:09 – 3.8M
01:11 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H006-10 01H00 TRƯỜNG SALLY 7.9 210 52,938 F0 – CL4MF HL8.CL6.NM6 H1 – TL – X1
2 06H00 THUẬN PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 B12 – HM1.4 P.CLUC X1     –     H1
3 05H30 06H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.3 – B12 P.CLUC H1     –     X2
4 06H30 KIÊN HIẾU B LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B125000DWT – HL1.2 P X2 – H1.TL
5 05H30 08H30 TUẤT THẾ FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 F0 – CL1 HG.H8 H1 – TL – H8
6 09H00 KIÊN HIẾU B SEA GLORY 5.5 94.2 3,560 F0 – HM1.5         TL.H1
7 05H30 09H00 THẮNG A SHANDONG HAI XING 13.5 224.9 41,605 HM2.4 – HL3.3 H1 -TL – H1
8 11H00 KIÊN HIẾU B LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 HL1.2 – F0         H1 – TL
9 13H00 14H00 MƯỜI PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 HM1.4 – F0 TR
10 13H00 HIẾU A VINASHIN EXPRESS 01 6.3 184.1 16,174 DTHL – HG7.3 HL8.CL8 X2     –     TL
11 11H00 THANH B YOZAN 10.48 209.99 49,551 CL3 – F0 HL8.CL6.NM6 X2     –     TL
12 09H00 ĐÔNG ĐỨC THANG LOI 89 6.0 84.99 2,270 CL6 – F0 HG X2     –     H1
13 18H00 QUYỀN YOSHIN 8.15 135 7,521 XMTL – F0 HG.CL8 H1
14 13H00 15H00 THANG B GRIFFIN 5.58 139.91 13,069 F0 – CL2 CL6.NM6 TR     –     X2
15 18H00 18H30 KHOÁI OCEAN FAVOUR 7.6 225.32 44,492 HL2 – HL3.4 H1
16 21H00 CỬU LONG TÂN 03 6.42 100.7 2,999 HG7.2 – F0 H1     –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HUA LI YU XIAO 3 MSC CARINA