Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU : 0934398836 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.2M
21:54 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
10:22 – 3.5M
22:34 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
09:30 – 2.8M
22:26 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00 HÀ A AQUAHOLIC 12.4 229 44,146 HM2.6 – F0 H5
2 09H00 HÀ A AQUAHOLIC 12.4 229 44,146 F0 – HN1.7 NM8         TR – X3
3 11H00 NAM THẮNG A MG FIR 10.8 199.99 41,804 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 H2            TL
4 03H00 04H30 HẠNH THẾ CHEMROAD SEA 4.7 170 19,969 F0 – C.TAU1 TP3.TP8 H2 – H6 – X1
5 06H00 KIÊN A KIÊN B QUANG ANH GM 3.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X3     –     H2
6 09H00 HÀ C TRUNG NHA  BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P TL     –     H5
7 06H00 07H00 HIỆU OCEANUS 9 4.7 99.0 4,518 C.TAU1 – NEO TP3.TP8 X1
8 09H00 HIỆU OCEANUS 9 4.7 99.0 4,518 NEO – C.TAU1TL TP3.TP8                 X1
9 06H30 07H00 SƠN OCEAN AMBITIOUS 12.35 199.9 36,415 HP4 – F0 H5     –     H2
10 09H30 11H00 HIẾU A WHITE  KINGDOM 7.6 203.5 46,442 F0 – HP1 TL – TL
11 03H00 TIỄN KIÊN B MINH KHANH 888 3.0 106 4,295 HG – XMHL NM6 TL
12 14H00 HIẾU A ANNIKA N 11.13 190 31,540 HL3.1 – F0         TL
13 08H30 ĐỨC HAI DANG 68 2.8 94.88 2,859 CL3 – HG HG X3     –     H2
14 06H30 07H00 ĐĂNG THANH LOC 28 5.7 89,7 2,100 F0 – HL3.3 TL06 H5
15 14H30 15H00 ĐĂNG THANH LOC 28 5.7 89,7 2,100 HL3.3 – F0 TL06 H2
16 16H00 THAO TRUNG LAN HA 8.5 136,4 8,216 HG7.3 – F0 H5           H2
17 23H00 23H30 ANH CỬU HUA YOU 1 9.9 159.6 15,978 HL3.5 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KRISTNITA JABAL HEFIT AQUAHOLIC KITAURA