Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.9M
07:00 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 4.3M
06:55 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:28 – 4.5M
06:48 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 13H30 TRUONG BRILLIANT EAGLE 8.27 199.91 40,269 F0 – CL3 NM6.HL8.CL8 H1    H6   X2
2 20H30 22H00 SON MINIMATA 12.8 229 44,616 F0 – HL3.3 H2 – H6 – TL
3 19H00 KHỨNG NASHICO 08 4.0 97.12 2,999 HG – CL5 HG H2            X1
4 15H00 18H30 TUNG D KIÊN B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.4 3779+140 HM1.4 – HM1.5 KIEV.NM6 H5 – H6 – H5
5 14H00 CỬU TIAN EN 2 5.08 129 8,702 CL7 – F0 HG.H8 H8    H6   H1
6 00H30 03H00 TUẤT KIÊN A NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B125000 P H6     –     H1
7 08H00 THẾ HIẾU B QUANG ANH GM 3.1 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X2     –     H2
8 13H30 ĐÔNG KIÊN B YOSHIN 8.2 135 7,521 XMTL – F0 NM6.HG H2   H6    H1
9 12H30 13H30 HIỆU TRUNG MONTOK 5.2 111.29  7,504 F0 – XMTL HG.H8 H1   H6    H8
10 15H00 17H00 KHOÁI LIANSON HERMES 12.4 189.99 31,094 F0 – HP3 H5 – H6 – H5
11 09H00 THANH A PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 F0 – HM1.5         H6 – H2
12 15H00 16H00 HIẾU A PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 HM – B12 P.CLUC H5 – H6 – TL
13 15H00 16H30 CHÂU ORIENT CAVALIER 14.5 255.25 63,993 F0 – HM2.5 CL6 H5 – H6 – H5
14 15H00 16H00 HUNG HL KOSPO 15.0 273 79,762 F0 – HM2.6 CL6 H5 – H6.H5
15 00H30 01H00 HẠNH T&T GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1 – F0 H6     –     H1
16 12H30 14H00 KIÊN A HIẾU B JIN HONG DA 17 5.4 98 2,983 F0 – CL7 HG H1 – H6 – X2
17 05H00 05H30 THANH A TAN BINH 234 10.01 177 19,883 HL2 – F0 H2 – H6
18 18H30 TÙNG A LUCKY ANGEL 9.7 199.9 40,157 CL5 – F0 CL8.HL8 .PE X1 – H6 – H2
19 19H00 THẮNG B TRUNG THANH BINH 68 7.8 99.38 3,329 XMHL – HG CL6 TL           H2
20 19H30 MƯỜI MINH KHANH 888 3.6 106 4,295 HG – XMHL CL6 H2           TL
21 18H00 HƯNG STELIOS Y 13.79 291.98 92,752 HM2.4 – F0          H5
22 19H00 HƯNG STELIOS Y 13.79 291.98 92,752 F0 – HN NM8          TR – X2
23 23H30 TUẤT NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P H1     –      TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TELERI M MSXT HELEN