Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐĂNG TRUNG KIÊN B.0902190994 ĐÀO VĂN KHIÊN-X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
18 :00- 4.4M
05:47-   0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00- 4.7M
05:44 – 0.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 4.0M
06. 07  -0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H00 13H00 KIÊNA TRUNG QUANG ANH GM 5,80 91.94 2,971 F0 –  PVOIL HG H5        –      X2
2 11H00 11H30 TIỄN VINASHIP GOLD 4.90 136.40 8,216 F0 – HG7.3 H5        –      H1
3 11H00 13H00 TÙNGA B HEILAN CRUISER 5.5 189.99 33,044 HL3.1 – F0 H5
4 05H30 06H00 THANHB AULAC VANGUARD 4.8 190 31,541 HL1.2 – F0 H2
5 11H00 12H30 KHOÁI OCEAN GOLD 11.5 185,74 26,047 HL1.1 – F0 H5 – H5
6 14H00 KHOÁI AFRICAN ORIOLE 8.0 179.99 24,757 HP3 – HL1.1         H5
7 14H30 16H00 THUAN CUU GOLDEN LEAF 6.0 174 17,150 HL3.4 – F0 TL
8 19H30 HA C KIEN A EMARALD SAKARA 4.5 109.98 5,315 ĐTHL – CKHG CL X1              H2
9 18H00 TRUONG HA B DAIO AUSTRAL 10.8 210 49,035 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X2              H5
10 14H30 15H00 THAO THERESA AQUARIUS 8.6 120 8,247 HL3.5 – CL1 HG.NM6 TL              X2
11 18H30 19H00 HA A CEMTEX DILIGENCE 10.48 228.99 44,062 HL3.3 – CL6 CLUC.HL8.CL6 H5              X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TELERI M MSXT HELEN