Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 1 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 3RD WATCH : LE THANH KONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN DANG LINH: 0936420886 DAO VAN KHIEN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:08 – 4.3M
18:00 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 4.6M
17:56 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 TRƯỜNG KHOÁI JIN MAN HUA 1 12.8 199.98 31,060 HN1.3 – F0  TL
2 11H00 THANHB AENEAS 6.5 229 44,155 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL8  X1                TL
3 23H003-1 00H00 HƯNG THÀNH SFL HUMBER 6.0 189.99 33,055 HL3.6 – F0  H1
4 02H30 03H30 CHÂU SƠN INLACO EXPRESS 4.1 180 24,031 SN – CTAU TP2.TP3.HA35  X2
5 09H00 THẠO THẾ LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P  TL
6 08H30 12H00 B PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.2  TL
7 05H00 06H00 MƯỜI YONG SHUN 6.28 122 7,460 F0 – HM1.4  H1     TA      H1
8 03H00 THẮNGB PEACESTAR 8.2 157 13,865 XMTL – QD CL6.CL8  H1
9 22H00 23H50 TÙNGA IVESTOS 4 13.0 225 40,485 F0 – HM2.4 H1 – TA
10 05H00 06H00 THẮNGA XIN AN PING 12.6 189.9 30,962 HP3 – F0  H1     TA      H1
11 08H30 10H00 A LA SELVA 5.7 199.98 35,194 F0 – HL1.1  TL                H1
12 14H30 15H30 NAM VTB ACE 4.6 158.5 15,354 F0 – HM1,3  H1
13 14H30 15H00 KHỨNG HTK LUCKY 9.1 169 16,966 HL3.4 – F0  H1
14 15H00 KIÊN ĐỨC SHUN LONG 2.8 60.0 1,500 Cluc – CL1  H1                X1
15 14H30 17H30 TRƯỜNG ZUHAYR 12.1 189.99 30,046 F0 – HM2.1  H1 – TA – H1
16 20H00 22H00 THANH B GEAT WISDOM 6,8 185,74 26010 F0  –  SD TL -TA – TL
17 19H00 TRUONG LA SELVA 5,7 199.98 35,194 HL1,1 – HP3         H1
18 21H00 TUAT SHUN LONG 2.8 60 1,500 CL1 – F0 X1    –   H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HOANH SON SUN MEDI KAZAHAYA