Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHAM VAN TIEN : 0973805686 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0800 – 3.1M
2029– 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
0900 – 3.6M
2001 –  1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
0700 – 2.9M
2058 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H30 HA B PHUONG DONG 05 6.0 150.52 14,431 F0 – HL3.4 TL  – TL
2 00H30 02H00 THAO TRUNG FRIO CARIBIC 4.25 134.01 5,994 F0 – SN TP03.TP08 TL –  TA – X3
3 03H00 HA B SEA PLAIN 8 10.1 174.7 19,828 HL3.1 – F0          TL –  TL
4 06H00 07H00 CHAU GREAT FLUENCY 12.95 199.9 36,353 F0 – HN1.8 H2 – TA.TR -X1
5 11H00 HIỆU KIEN B PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B12 – F0 P TL      –      H5
6 06H00 07H00 HA C PHC FORTUNE 5.0 106.4 4,532 F0 – HL3.2 H2
7 09H00 10H00 ANH HIEU B KENYO 5.2 114.0 4,436 F0 – XMTL HG.NM6 H5     –      TL
8 06H00 TRUONG THEMIS PETRAKIS 6.5 229.0 44,579 CL6 – HP3 CLUC.HL8.CL6HT X1     –     H2
9 10H00 THANG B THERESA LIBRA 6.0 144.71 11,254 CL1 – F0 NM6.HG X3    –      H5
10 06H00 07H30 HUNG MANZANILLO 9.96 180.0 23,456 HP3 – CL6 HL8.CL6 H2    –     X3
11 07H00 HA A SALLY 10.9 210.0 52,938 CL3 – F0 HL8.CL6.NM6 X1    –      H2
12 05H30 THE KIEN B ROYAL 18 7.0 90.98 2,999 HG7.2 – F0 H1    –      H2
13 17H00 TRUONG QI HONG 6.0 189.99 31,815 F0 – FN3 NM8        TA.TR – X1
14 14H00 TÙNG D HAI DANG 168 3.5 91.94 2,999 HG7.2 – F0 TL     –     H1
15 14H30 15H30 KHUNG VINASHIP DIAMOND 6.5 153.5 14,397 F0 – HL3.6 H2     –     H1
16 17H00 KHOAI PAC ACHERNAR 8.8 199.99 35,812 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 X1      –    H2
17 12H30 13H30 THUAN TRUNG NHA BE 06 6.6 107.48 4,156 F0 – B12 P H1    –      TL
18 14H30 15H00 TRƯỜNG  TONG JI MEN 8.2 189.8 27,011 HL3.6 – F0 H2 – TA
19 21H30 23H00 TUNG D TRAN MINH 36 3.0 92.25 2,973 HN1.4 – HN1.8CM HL TKV X1 – TR – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QI HONG GRAMPUS EVER TRAN MINH 36 PLAINPALAIS
GREAT FLUENCY