Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM TRUNG VĂN : 0967041179 MR SẢN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
22:28 – 2.8M
10:10 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.0M
09:16 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
23:59 – 3.3M
10:04 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 22H00 NAM PRIMROSE 6969 7.0 199.98 39,560 F0 – CL5 CL8 . HL8 . NM H5            X5
2 17H30 KHỨNG THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL2 – HG X5      –     H3
3 21H00 23H30 HIẾU A FJ DALIA 8.5 199.92 36,762 HP1 – CL6 CL6.NM6.HL8 H5     –        X5
4 16H00 17H00 LINH THẮNG B BG BRILLIANCE 6.41 199.9 39,964 F0 – CL4MF CL6.HL8.NM6 H2  –  TA  –  X5
5 21H00 THẠO TÙNG D VIMC FREEDOM 8.8 136.4 8,216 XMTL – F0 H8.NM6 H8      –      H5
6 13H00 13H30 KHOÁI ANTWERP 12.3 289 87,495 HM2.5 – F0 H3
7 11H00 HIỆU FS BITUMEN NO .1 5.2 105.5 4,620 CL1 – F0 HG . HC8 H8               H5
8 07H30 08H00 ĐĂNG MATISSE 7.5 229 44,243 HL3.3 – F0 H5               H3
9 07H30 09H00 THẮNG A CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 F0 – CKHG NM6.CL8.CL6HT H5               H2
10 07H30 10H00 CHÂU TUẤT IRON LADY 6.2 177.13 20,238 F0 – CL3 HL8.NM6 H5               X5
11 CANCEL 19H00 THẮNG B ĐÔNG BASEL ATHENA 4.2 157.9 14,118 F0 – C.TAU TP2.TP3
12 16H00 TRƯỜNG THUẬN NANJING EXPRESS 10.2 215.4  54,529 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6 X5  –  TA  –  H2
13 13H00 14H00 CỬU DONG MINH 5.0 169.05 16,789 F0 – HL3.5 H3
14 03H00 04H00 ĐỨC KIÊN B DONG CHENG 7 6.6 84.25 2,926 F0 – CL5 HG H3               X5
15 00H00 00H30 MƯỜI HÀ C T&T GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H5
16 22H00 HƯNG PRINCESS SUIHA 10.7 199.96 41,281 CL6 – F0 CL6.HL8.NM6HT X5       –      H5
17 13H00 16H00 THẾ TRUNG QUANG ANH GM 5.5 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H3              X5
18 14H00 TÙNG D KIÊN B AN PHU 16 4.5 97.28 3,387 PVOIL – F0 HG X5               H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AEGIR SELMER MAXWELL