Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 ĐÀO VĂN KHIÊN-X1:0918942878
HON GAI TIDE TABLE
20:00  – 2.6M
12:39-   1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
21 :03- 2.7M
11:55 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
01 :00 – 2.5M
10. 57  -1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THẾ KIÊN B DAI TAY DUONG 36 3,3 91,94 2.989 CL5   –   HG HG X3     –      TL
2 17H00 18H30 HÀ A MEDI ATLANTICO 5,5 199,90 34,049 F0   –   HP3 H2 – H6 – H2
3 09H00 09H30 NAM NANDU AROW 6,5 199,98 37.046 F0   –   HP2 H2
4 02H00 TRƯỜNG PRO GRACE 9.03 203.05 46.432 CL3  –  F0 HL.NM6.CL8 X3     –     H5
5 02H30 05H00 TUNG D TRUNG AEGIS ELITE 5,7 104,84 3,844 F0  –  CL5 HG H5 – H6 – X1
6 08H00 HÀ C KIÊN B HOA LU 02 6,80 103.57 5.178 HG7.2  – CL2 HG TL     –     X1
7 13H00 13H30 THANH A TUNA S 10,03 179,99 23,703 HP3   –  F0 H5
8 12H00 ĐĂNG TRUNG QUANG TRUNG 68 4.0 102.8 3,610 CL5 – F0 HG X1    –     H2
9 23H00 23H30 SON INDIGO FIORA 10.8 197 33,084 HL2 – CL6 HL8.CL6.NM6 H5            X2
10 23H00 23H30 ANH DARYA MAJU 9,2 146.00 10.800 F0   –   HL H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CORINTHIAN PHOENIX KITAURA