Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU HUU DUC: 0987918007 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1700 – 3.9M
0522 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
1700 – 3.6M
0524 –  0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
1800 – 4.0M
0551 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 THANHA PYTHAGORAS 6.0 189.99 31,815 FN3 – F0 NM8 X2 – TR – X2
2 09H00 10H00 TÙNGD TRUNG TUNG LINH 02 5.6 79.90 2,032 F0 – PVOIL HG H5     –     X3
3 13H00 14H00 HƯNG OSSA 10.4 199.90 35,596 F0 – HL2 H2 – TP.H2
4 CANCEL 21H00 MƯỜI SAMENTHA 5.5 143.50 10,490 HG – F0
5 17H00 HƯNG REDMER OLDENDORFF 14.9 260.00 65,976 F0 – HM2.6 CL8     H2.TP – H2
6 14H30 CHÂU KIÊNA KENYO 7.1 114.13 4,436 XMTL – F0 H8.HG H8     –     H5
7 09H00 11H00 HIỆU LAN HA 5.5 136.40 8,216 F0 – HG7.3 H5     –     H2
8 01H00 02H00 THẾ KIÊNB HD GOLD 5.0 91.94 2,995 F0 – HL1.2 H2
9 16H00 CỬU HD GOLD 5.0 91.94 2,995 HL1.2 – F0         H2 – H5
10 13H00 15H00 PHÁI B PETROLIMEX 18 9.8 175.9 25,429 F0 – B12 P.CLUC H2 – TP – TL
11 14H00 THẠO LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 TL     –     H5
12 16H00 17H00 TÙNGD THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 HG – F0 TL     –     H2
13 13H00 14H30 THANHB SUMATERA EXPRESS 10.37 215.4 54,588 HL3.3 – CL7 HL8.NM6.CL H2     –     X3
14 08H00 C MINH KHANH 888 7.4 106 4,295 HG – CL2 HG TL     –     X3
15 09H00 09H30 ANH HAI DANG 68 5.6 94.88 2,859 F0 – HG H5    –      H2
16 09H00 12H00 HIẾUA HL KOSPO 12.5 273 79,762 HM2.6 – F0 H5
17 16H00 THẮNGB PHUONG NAM 126 2.6 79.98 2,717 HG – XMTL TL    –      H5
18 11H00 TIỄN AKIMOTO 3.8 116.66 4,333 CL6 – F0 HG.NM6 X3 – H5
19 13H30 CỬU GIA LINH 268 3.0 109.9 5,680 CL1 – F0 HG X3 – H2
20 16H00 18H30 KHỨNG QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – HL1.4 TL
21 14H30 TIỄN HIẾUA MINH QUANG 01 6.2 126.73 5,565 F0 – CL6 HG.H8         H5 – H8
22 13H00 14H00 HẠNH CHI DUNG 68 7.4 116.8 6,216 F0 – CL1 HG.NM6 H2 – TP – X3
23 16H00 17H30 TÙNGA TUNA S 6.35 179.99 23,703 F0 – HP3 TL    –      H2
24 CANCEL 22H30 TRƯỜNG STRELITZIA 10.3 210 49,584 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8
25 16H00 18H00 KHOÁI ANNIKA N 6.5 190 31,540 F0 – HL TL    –       H2
26 16H00 19H00 NAM THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 F0 – HL2CM THANH LOC 06 TL    –      H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CORINTHIAN PHOENIX