Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD:PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU; 0947376859 VŨ ĐÌNH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03:19 – 4.0M
15:45 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
04:03 -4.2M
15:58- 0.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:19 -4.0M
15:45- 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 HÀ A SHENG KANG HAI 12.54 189.99 32973 HP2 – HL3.1 TL
2 02H30 04H00 THẮNG B PROSPER 4.8 119.16 6543 FO – CTAU 1 H.AU18-H, AU 19 H1
3 05H30 07H00 THẮNG A PETROLIMEX 18 9.1 175,90 25400 FO – HM2.1 TR
4 01H00 BÌNH DUC DAT 666 6.8 105.67 4,358 XMHL – FO NM6 H1          TL
5 11H30 12H00 TRUONG SHENG KANG HAI 12.54 189.99 32973 HL3.1 – F0 H2
6 11H30 12H00 HIẾU PERINCE RUPERT 6.9 139,92 11,767 HM1.2  –   F0 H2
7 19H00 HUNG HAO HUNG 666 6.8 195 36,801 HG7,1  –  F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE