Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 – 3.7M
20:00 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
07:16 – 4.0M
19:24 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 4.4M
19:40 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 04H00 TÙNG A HOANH SON SKY 13.3 224.9 39,973 F0 – HN1.6 NM8 X2 – TL – X2
2 07H00 HƯNG MINERAL NOBLE 14.5 288.96 88,179 F0 – HM2.6 NM6         H6 – H1
3 11H00 13H30 SƠN NEWSEAS CRYSTAL 6.5 199.9 36,295 F0 – FN3 NM8 X2 – TL – X2
4 08H00 KIÊN ROYAL 88 7.1 90.98 2,999 HG7.2 – F0 H1
5 07H00 THẮNG B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HL1.4 P.CLUC H2     –    H1
6 08H00 09H00 TÙNG D THANG B PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 F0 – B125000 P H1     –    H2
7 08H00 10H00 BÌNH NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P H1     –    H2
8 14H30 16H00 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HL1.4 – F0 H2
9 14H30 15H00 CỬU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0 H2
10 01H30 06H00 NAM TRUONG MINH SEA 12.8 190 31,696 HN1.3 – F0 X2 – TL – X2
11 09H00 THẠO VTT 82 4.0 89.56 2,624 CL5 – HG H8 H8     –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL HOANH SON SKY NAVIOS POLLUX ZHONG XIN FA ZHAN