Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 2.3M
11:00 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
23:25 – 2.5M
10:02 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE

09:30 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 TÙNGA B HYDRANGEA 8.6 199.96 41,458 F0 – CL6 CL6.CL8.NM6        H5 – X2
2 01H30 03H00 TÙNGD KIÊNB KHANH LINH 666 6.3 79.96 2,146 F0 – CL5 H1     –     X2
3 08H00 TUẤT HIẾUB MONTOK 7.5  111.29  7,504 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     H5
4 07H30 10H00 THẮNGB CỬU FRAUKE 8.3 159.8 12,950 HL1.3 – F0 H5
5 11H00 THẾ TRUNG HAI NAM 68 3.5  79.8  1,599 PVOIL – F0 X1     –    H1
6 11H30 13H00 A ĐĂNG FUTONG EXPRESS 7.6 195 36,690 F0 – CL4 CL6.CL8.NM6 H1 – H6 – X1
7 CANCEL 13H00 ĐỨC ROYAL 45 3.8 90.72 2,551 F0 – HG H1
8 07H30 08H00 BÌNH TAN BINH 79 9.2 100.59 6,381 HL3.2 – F0 H5
9 11H30 13H00 ĐÔNG THAI BINH 02 6.3 135.27 8,266 HP1 – F0 H1
10 01H30 02H00 HIẾUA DK INITIO 9.6 196 34,349 HL1.1 – F0 H1 – H1
11 05H00 HIẾUA HANTON TRADER III 12.37 199.9 36,278 HL3.1 – F0         H1
12 14H00 MƯỜI SHUN HANG 3.5 67.24 1,188 HG2 – F0 H5    –     H1
13 19H00 20H00 SƠN TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44452 F0 – HM1.1 H1 – H1
14 14H00 THUẬN ROYAL 89 7.0 90.98 2999 HG4 – F0 H5              H1
15 16H00 17H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13468 F0 – B12 CLUC – P H5            X1
16 16H00 17H00 TIỄN TANGGUH 4.8 11.58 4972 HG7.1 – F0 H5
17 23H00 SƠN ARIES SUMIRE 12.3 199.92 36762 HL2 – F0          H1
18 16H00 17H30 TRƯỜNG HÀ B NAVIOS AMBER 11.8 229.00 43431 HM2.6 – F0 H5
19 18H30 TRƯỜNG HÀ B NAVIOS AMBER 11.8 229.00 43431 F0 – HN1.8 HLTKV           TR         X3
20 21H00 23H00 HẠNH PVT HN 4.2 169.30 16963 CTAU – F0 TP02.TP08 X1 – H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LUCKY SOURCE HA DUONG CAPE EXCELSIOR