Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHAM VAN TIEN: 0973805686 DAO VAN KHIEN – X1: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
1409 – 2.5M
0434 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
1525 – 2.1M
0329 –  1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
1412 – 2.9M
0436 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 SON GALILEO 7.6 199.93 35,873 F0 – HL1.4 H2 –  TA –  H2
2 08H30 DUC HIỆU ALL MARINE 09 5.1 84.24 1,992 F0 – PVOIL HG          H5  –  X1
3 15H00 KIÊNA AN BINH 18 6.2 90.72 2,551 HG7.2 – F0 H1 – H5 – H2
4 11H00 14H30 THANG A FEDERAL RIME 7.1 182.99 25,831 F0 – HL1.1 H2 – H5 – H2
5 04H30 05H30 THE KIÊNB NASHICO 08 6.0 97.12 2,999 F0 – CL5 HG H5       –    X1
6 11H00 12H00 DONG KIÊNB ZHOU SHUN 6.4 110.3 4,645 F0 – CL5 HG.H8 H2 – H5 –  H8
7 04H30 05H00 HIỆU DUC TIAN EN 6 4.5 109.9 5,533 HL1.3 – F0 H5 – H5
8 11H00 12H00 CHAU HA B MSXT HELEN 12.4 229.90 49,228 HM2.6 – F0 H2 – H5
9 13H00 CHAU HA B MSXT HELEN 12.4 229.90 49,228 F0 – HN1.6 NM8         TR –  X1
10 14H30 15H00 CỬU GRAND CENTURY 7.6 97.77 5,394 HL1.2 – F0 H2 – H5 – H2
11 15H00 MƯỜI HAPPY STAR 7.2 155.97 18,374 HG7.3 – F0 H1 – H5 – H2
12 17H00 HẠNH TRUNG TRONG TRUNG 189 3.5 83.9 1998 HG – F0 H1     –     H5
13 21H30 22H00 HƯNG SINGAPORE EAGLE 12.76 199.9 36331 HL3.3 – F0 H2 – TA – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MERIDA
MSXT HELEN
NAVIOS SYMPHONY