Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI: 0987903066 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1011 –  3.5M
2208  – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
1100 –  3.7M
2156  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 PHAI ETERNAL LUCK 6.6 185.74 26,071 F0 – HM1.3 H1   –  TA  –  H1
2 17H00 18H00 TRUONG HIẾU DAI PHU 4.2 183.00 30,042 HM3.2 – HM1.1 H1
3 01H00 TUAT TUNG D NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P H2        –        TL
4 11H30 12H30 CUU WOOJIN CHEMS 8.7 124.00 7,098 F0 – HM1.5 H1    – TA  –   H1
5 09H00 ANH BMC CATHERINE 9.6 153.50 14,527 HG7.3 – F0 H2
6 20H00 TRƯỜNG HIẾU ETERNAL LUCK 6.6 185.74 26,071 HM1.3 – HL        H1        H1
7 21H00 HƯNG HAI NAM 85 9.0 177.13 20,236 F0 – HM            TR   H1
8 14H30 15H30 THUAN BMC CALYPSO 6.0 154.35 14,951 F0 – HM H2
9 19H30 20H00 HƯNG THÀNH GREEN GEM 6.0 179.94 23,885 HL1.3 – F0 TR
10 19H30 22H00 THẮNG B HONG LI 6.0 169.51 15932 FO – HM1.4 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HELENA HAI LONG VINALINES BRAVE JIN MAN HUA 1