Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:19 – 3.6M
20:51 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 4.0M
20:37 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HƯNG HIẾU EVER GLORY 10.25 199.9 40,169 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X5 – H6
2 02H30 03H00 A THUẬN UNI GLORY 7.6 210 43,591 HM2.5 – CL6 CL6.NM6.HL8 H2     –     X3
3 08H00 10H00 TÙNGA CAPETAN COSTAS S 13.5 229.7 44,625 F0 – HM2.2 KD TL
4 10H00 TRƯỜNG LINH STAR LAURA 8.0 228.9 43,189 HL3.3 – CL7 CL6.NM6.HL8         H6 – X5
5 13H00 15H00 KIÊN VICTORIA 19 6.0 91.94 2,995 F0 – HM1.5 KD H2
6 08H00 09H00 THẮNGB BAO TONG I 6.0 150.52 14,431 F0 – SD KD TL
7 06H00 THẮNGA TAN BINH 234 10.1 177 19,883 HM2.2 – HL1.1         H6 – H1
8 01H00 03H00 ĐÔNG TIỄN RHAEO RAPID 4.5 127.9 8,550 F0 – SN HA18.HA19 H1 – H6 – X5
9 13H00 15H00 MƯỜI FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 F0 – HM1.2 KD H2
10 08H00 QUYỀN TÙNGD NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – HL1.5 P TL     –     H1
11 03H30 HƯNG HIẾU STONY STREAM 8.8 199.95 36,332 F0 – HM2.4 KD         H6 – H2
12 16H00 THẠO ĐỨC DONG BAC SUN 7.2 110.06 3,640 XMTL – HL1.4 CL6.NM6 H1    –     H2
13 13H00 14H00 CỬU TIỄN PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.2 – B12 P.CL6 H2    –     H1
14 04H30 05H00 TRƯỜNG LINH HAI NAM 81 12.4 180 30,018 HM2.4 – HL2 H1 – H1
15 07H00 TRƯỜNG LINH SENANUR CEBI 10.0 187.88 31,763 HL1.1 – F0         H1.H6
16 15H00 B VINASHIP STAR 9.7 158.5 15,438 HL3.5 – F0         H2 – H2
17 04H30 05H00 THẮNGA FAREAST HARMONY 12.65 189.9 33,044 HL2 – F0 H1 – H6
18 10H00 HIỆU TÙNGD PHC ENDEAVOR 7.1 102.79 4,095 HG7.2 – F0 H2     –     TL
19 13H00 14H00 HAB PHUONG DONG 05 9.8 143.00 14,431 HL3.6 – F0 H2 – H2
20 23H00 CHÂU PETROLIMEX 18 10.8 175.90 25,400 F0 – HM2.2 KD         H1
21 21H00 22H00 CHÂU STONY STREAM 8.81 199.95 36,332 HM – HL3.5 H1 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WOORI SUN RUI NING 9 CHANG CHANG NAN HAI QING DAO GANG DA GANG