Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀB: 0961687555 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.5M
20:12 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 3.9M
19:50 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 TUẤT TIAN LONG 5.0 99.99 4,441 F0 – SD KD TL – TL
2 06H30 KIÊN THẾ DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 HG – XMTL CL6.NM6 H1
3 05H00 TUẤT RHAEO RAPID 5.5 127.90 8,550 F0 – HM1.3 KD         TL – H2
4 04H30 05H30 PHÁI HIẾU HPC SUNRISE 3.6 179.90 22,358 SN – CM TP02.TP03.HP008 X2
5 05H00 A LINH JAL KAMADHENU 6.5 228.95 45,246 CL4 – F0 CL6.NM6.HL8 X3     –     H2
6 07H00 ĐĂNG MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.HL8 H1     –     H2
7 06H00 07H00 ĐÔNG TIỄN NHA BE 10 7.0 108.00 4,760 HM1.4 – B12 P H2     –     H1
8 11H00 HƯNG QING DAO GANG DA GANG 6.9 189.99 33,044 F0 – SD KD         H6 – H1
9 09H00 10H00 HƯNG UNI GLORY 7.6 199.99 39,023 F0 – HM2.5 KD H1 – H6
10 15H00 16H00 THẮNGA TAN BINH 234 10.2 177.00 19,883 F0 – HM2.2 KD H1 – H6 – H1
11 02H00 04H00 CHÂU RUI NING 7 12.7 190.00 32,460 FN5 – F0 NM8 X2 – T2 – X3
12 12H00 13H00 CỬU LONG PHU 16 6.7 112.37 5199 F0 – HM1.1 KD H2
13 19H30 21H00 HIỆU PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8542 F0 – HM KD H2
14 19H30 20H30 TRƯỜNG THANHA WORLD VIRTUE 5.7 199.99 34876 HM1.5 – HP4 H2 – H2
15 15H00 16H00 HẠNH TÙNGD RHAEO RAPID 5.5 127.90 8,550 HM1.3 – F0 H1 – H6 – H1
16 15H00 THẠO ĐỨC TRUONG THANH 88 3.2 91.94 3,570 CL1 – F0 HG X3           H1
17 18H00 23H00 TÙNGA KHOÁI QING DAO GANG DA GANG 6.9 189.99 33,044 SD – HN1.6 X3 – T2 – X3
18 19H00 BÌNH THẾ HAI PHUONG OCEAN 6.0 90.72 2,551 HG7.1 – F0 H2     –     TL
19 22H00 THANHA PHUONG DONG 05 9.0 143 14,431 HL1.2 – HL3.6          H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
WOORI SUN RUI NING 9 CHANG CHANG NAN HAI