Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST  WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD  WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH -X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
15:15 – 3.6M
02:31 – 0,7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.9M
02:51 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:20 – 3.3M
03:24 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 THUẬN BAO ANH 5.73 154.00 14,783 F0 – HL3.5 TL
2 11H00 13H00 TRƯỜNG GOODWYN ISLAND 13.4 199.90 35,684 F0 – HL3.1 H2 – TA
3 06H00 07H00 KIÊN ĐỨC TRONG TRUNG89 4.8 89.90 1,830 F0 – PVOIL NM6 H1           H2
4 06H00 09H00 HIẾU A JOSCO LANZHOU 12.7 199.90 34,573 HL3.1 – F0 H1
5 12H00 14H00 ĐÔNG TIỄN PACIFIC GRACE 4.7 144.8 9,352 F0 – C.TAUCM H.AU17.TP02 X2
6 12H00 14H00 HÀ B GOLDEN LEAF 4.8 174.00 17,150 C.TAU2 – NEONOSCO ST01.HC36 X2
7 15H00 HÀ B GOLDEN LEAF 4.8 174.00 17,150 NEONOSCO – C.TAU2 ST01.HC36.CL15                  X2
8 06H00 13H00 TÙNG D THẾ THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – CL2 H1 – TA – X1
9 10H00 THẠO HIẾU B KHANH LINH 666 6.4 79.96 2,146 XMHL – F0 H2      H2
10 14H00 TRƯỜNG JAMILA 6.8 187.30 26,823 HM1.4 – F0        TA – H2
11 17H00 BÌNH ĐỨC GIANG HAI 6.1 91.85 2,875 HG7.2 – F0 TL      H2
12 15H30 THẠO HIẾU B DONG BAC 99 3.5 110.06 3640 FO – HG7.3           H2     TL
13 22H00 23H30 CỬU TIỄN LONG PHU 16 6.9 112.37 5199 FO – B12 P – NM6 TL               X2
14 22H00 QUYỀN ROYAL 16 6.8 90.98 2999 HG7.1 – FO TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PANCARAN GLORY