Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND. WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD.WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG.0934661976 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
20 :19- 2.7M
09:00-   0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
21:17- 2.8M
07:18 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
19:25 – 2.5M
09. 19  -1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 09H00 HA A MONDIAL SUN 7,5 229 43,368 HN1.6  –   F0 NM8 X3 –   TR –  X3
2 02H00 03H00 ANH CUU GRIT CEMENT III 6,2 145 10,508 F0   –   XMTL HG.NM6 TL      –        H1
3 10H30 12H00 SON HA B ZHE HAI 169 10,8 190 32,962 F0     –     HM2.4 H2   – TA  –  TL
4 10H30 13H00 KHOAI DANG PETROLIMEX 11 11.0 175,96 25,400 HM1.1   –    B12 P.CLUC H2   – TA  –  H1
5 06H00 DUC LONG PHU 04 3,5 78,2 1,318 B12 –  HG1 P.NM6 H2
6 10H00 THUAN TUNG LINH 02 3,2 79.90 2,032 PVOIL –  F0 X1        –      TL
7 17H30 18H00 HUNG BELLEVUE 12,3 245 64,877 HM2.6  –  F0 H1
8 19H00 HUNG BELLEVUE 12,3 245 64,877 F0    –   HN1.6 NM8           TR   –  X3
9 15H00 HIEU A AFRICAN TIGER 6,62 179.97 23,303 CL4  –    F0 CL6.HL8 X3              H1
10 17H30 19H00 THẾ TIEN THANH 68 4.8 74.96 1,861 F0 – B125000 H1              H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
INDIGO SPICA BELLEVUE KSL SEATTLE BERGE MAWSON