Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRUỜNG: 0918636186 3RD:  LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 VŨ ĐÌNH MINH : X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 2.7M
01:13 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
19:22 – 3.1M
03:53 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 -2.6M
07:00- 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 THẮNG A HOKUETSU USHAKA 7.3 210.00 49,186 F0 – HM2.3         TA – TR
2 03H30 06H00 THẠO HIẾU B DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 F0 – XMHL NM6 TR – TA – H1
3 08H30 10H00 TRƯỜNG OCEAN FORTUNE 6.2 179.99 22,385 F0 – FN5 NM8 H1 – TA.H1 – X3
4 13H00 15H00 HƯNG LINH STAR MARILENA 10.6 291.97 93,186 F0 – HN1.8 NM8 TR – TA – H1
5 03H30 05H00 THẮNG A TINA S 5.0 180.00 23,448 F0 – HM2.1 TR – TA
6 08H30 10H00 CHÂU TINA S 5.0 180.00 23,448 HM2.1 – HL1.3 H1     –     X3
7 13H00 14H00 BÌNH TIỄN NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 F0 – B12 P TR     –     H8
8 06H00 HẠNH ĐỨC PHUONG NAM 126 6.0 79.98 2,717 XMHL – F0 H1     –     TR
9 cancel 14H00 CỬU THẠO FU OCEAN 8.3 128.5 6,689 XMTL – F0 CL6.H8 H8
10 03H30 06H00 THANH B BAO WEALTH 6.5 189.99 31,261 F0 – SD TR – TA
11 09H30 THANH B BAO WEALTH 6.5 189.99 31,261 SD – FN4  NM8         H1 – X3
12 11H30 15H30 THẮNG A MARS HARMONY 3.79 179.99 22,683 SN – F0 TP02.TP03.HA35 X2 – TA – H1
13 13H00 14H00 SƠN MƯỜI PEACE STAR 6.2 157.7 13,865 F0 – HL1.5 TR
14 16H30 17H30 THẮNG B DONG BAC 22-02 3.0 146.28 10,874 SN – F0 TP03.HA19 X2 – TA – H1
15 21H00 ĐĂNG BMC CATHERINE 9.5 153.50 14,527 HG7.3 – FO H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XI LONG 18 DATO LUCKY