Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
12:00- 3.5M
23:36 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
12:15 – 3.7M
23:27- 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
12:12 – 3.2M
00:16 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 10H00 CỬU GRAND TAJIMA 7.10 98.50 4,769 F0 – HL3.1 H1 – TR – H1
2 09H00 12H00 TUẤT HIẾU B EROWATI I 4.50 112.00 5,353 CTAU – F0 HC43.CL15 X1 – H6 – TR
3 08H00 10H00 TÙNG A HELVETIA ONE 14.50 229.20 51,195 F0 – HM2.6 NM6 H1 – TR – H1
4 09H00 10H00 THẮNG B GOBY 4.00 145.53 11,623 SN – CTAU 2 ST01.HC43.HC44 X1
5 00H00 02H00 KHOÁI ZHONG XIN FA ZHAN 10.59 229.20 51,255 F0 – HN1.8 HLTKV TR – H6.TL
6 10H00 THUẬN PEACE STAR 9.2 157.79 13,865 XMTL – HM1.3 CL6.P H2 – TR
7 06H00 KHOÁI COMMON FAITH 10.5 189.99 32,987 HN2.4 – HN1.6          TL – X2
8 08H00 10H00 ĐÔNG PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 HL1.3 – F0 H1
9 15H00 16H30 NAM CHANG HANG RUN HAI 6.0 199.94 33,736 FN3 – F0 NM8 X1 – TL – X1
10 15H30 THUẬN HTK CONFIDENCE 5.5 169.26 16,960 HL1.2 – F0         TR
11 17H30 THUẬN NHA BE 06 4.5 107.48 4158 HM1.4 – FO           TR         TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG HANG RUN HAI COMMON FAITH ZHONG XIN FA ZHAN