Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH – 0962515960 ĐÀO VĂN KHIÊN X5 – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
07:24 – 4.0M
20:08 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
08:01 –  4.2M
19:45 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 HA A ANH CHRISTINA OCEAN 11.7 189.96 28,073 FN4 – F0 NM8  X5 T2 H6 TA
2 03H30 05H00 THANG A NING TAI HAI 13.2 199.90 36,413 F0 – HN1,5  H2  H6.TL
3 06H00 TRUONG XIN HUA 13.5 229.00 44,543 F0 – HL3,3      H1.H6
4 05H00 06H30 TUNG A HIẾU MEDI PAESTUM 7.0 189.99 31,229 F0 – HL3.1TL  H1   H6.H1
5 08H00 TRUONG MEL GRACE 6.8 179.90 23,264 F0 – HL1.4           H6   H1
6 14H00 16H00 SON JING SHUN 4 169.26 16,963 F0 – HN2.7  H2 H6 T2 X5
7 23H30 18-12 01H00 MUOI NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B12 CL6  H6            H2
8 08H00 HIẾU AMAZON 5.6 171.92 16,405 HP2 – F0       H1.H6 H1
9 17H30 18H00 CUONG C YANG FAN 7.2 225.00 36137 HP3 – F0 H2
10 11H30 THANH B NAVIOS HARMONY 10.9 228.99 42887 HL3.1 – CL4 CLUC-NM6-CL6 HT         H6 H1         X5
11 01H00 01H30 DONG PU SHUN 6.5 122.95 4,996 XMTL – F0 H8.G68  H8    H6   TA
12 12H00 12H30 CHAU LIBRA CONFIDENCE 10.2 199.90 35,812 HL – F0 H1 – H6 – H1
13 07H00 09H00 THANH B EGE S 13.15 190.00 33,312 HN2.6 – F0 TL    H6H1
14 01H00 02H00 CUU SILK ROAD LIANG HUI 4.5 122.58 5,667 CL5 – F0 HG.H8  H8    H6   TA
15 14H00 15H00 THUAN MINH KHANH 888 4.5 106.00 4,295 F0 – XMHL CL6.H8 H2           H8
16 14H00 15H00 KHUNG NEW HOPE 4.4 118.01 6,664 F0 – HL1.3  H2    H2
17 23H30 18-12 01H00 NAM GLORY ATLANTIC 5.5 145.00 12,047 HL1.14 – XMTLMT H8.CL6  H6            H8
18 03H30 09H30 THẠO EVER WISDOM 2.3 75.21 1,997 HL1.5 – F0  H2    H6   H1
19 09H00 THANG A ERTEA 9.0 189.98 32,302 HN2.1 – HN2.12          TL
20 03H30 04H00 CUONG C ROADRUNNER 10.25 189.99 31,239 HL3.1 – F0  H2    H6   H2
21 03H30 04H30 TRUONG NAVIOS HARMONY 11.2 228.99 42,887 HL3.3 – HL3.1  H2    H1
22 07H00 08H30 HA A HUA RONG 1 12.8 190.00 32,964 HN1.3 – F0 TL    H6   H1
23 19H00 THANG B NHA BE 08 5.0 105.00 4432 b12 – F0 CL6.NM6 H1