Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ.0398883444 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN. 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 3,8M
20:57 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 4.1M
20:42  – 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
09 :00 – 3.5M
21  :13 – 0,6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 12H30 THẮNG A HL DANG JIN 13,48 292 93152 F0    –    HM2.6 H2 – TR – H2
2 10H00 TUẤT AHERA 5.20 111,97 8,579 HG7.1   -HM1.4 H2
3 09H30 11H00 HIẾU A ENY 6,8 189,94 29,988 F0    –    HN1.3 H2 – TR.TL-  X3
4 11H00 KIÊN HIẾU B AEGIS ELITE 4,2 104.84 3,844 CL1    –   F0 NM6 X3     –    H2
5 02H30 04H00 HƯNG CRY STAL 7,75 210 52,906 F0     –   CL6 HL,NM6,CL H2 – TR – X3
6 09H30 10H30 TRƯỜNG HÀ B EVER GRAND 10,39 229 44,407 F0   –   CL7 CLUC.HL.C6..HT H2 – TR – X3
7 08H00 09H00 QUYỀN DONG BAC 22- 05 3,8 146,88 12,137 SN   –     F0 TP1.TP2.CL8 X3 – TR – H2
8 05H30 07H00 ANH PETROLIMEX 20 8,8 146,6 11,662 F0    –    HL3.1 H1- TR – H1
9 05H30 08H30 LINH AUSTRALIAN BULKER 6,9 179,80 22426 F0    –    HL3.4 H1 – TR – H1
10 02H30 04H00 TÙNG D HIẾU B TIEN THANH 68 4,8 74,36 1.861 F0     –    HG H2
11 05H30 06H00 HÀ A XIN BIN HAI 12.6 295 94.863 HM2.4   –  F0 H1
12 07H00 HÀ A XIN BIN HAI 12,6 295 94,863 F0    –    HN1.7 NM8          TL – X1
13 14H00 CỬU VAN DON OAK 7,3 100,70 4,560 HG7.3  –   F0 H1             TR
14 12H30 13H00 KHỨNG VINASHIP  PEARL 9.67 157.26 14.602 HL3.6  –  F0 H1              TR
15 09H30 11H00 HÀ C RUI HAI  2 8,2 105,50 6,870 F0  –   CL1 CL6 H2 – TR – X3
16 12H30 14H00 KHOAI YONG XING 9.3 199.90 39.433 HL3.3  –   HL H1             TR
17 19H00 THANH A PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12  –    HL1.2 P,CLUC X3    –   H2
18 20H00 20H30 THẮNG B PETROLIMEX 20 8.8 146.6 11.662 HL3.1  –    B12 P.CLUC H2               X3
19 20H00 21H00 HÁ B PHUONG DONG 06 9.2 157.5 13.706 HL3.5   –   F0 H2
20 22H00 THANH A MG MERCURY 12,8 228,95 45252 HM2.4  –   F0                H2-TP-H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8