Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG- 0918636186 3RD WATCH: LE THANG KONG- 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HANH;  0962515960 VU DINH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1814– 2.9M
0433 –  1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
1900–  3.1M
0436 –  1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00/14 00H00 PHAI UNIJOYFUL 6.90 203.50 45,011 HL1.4 – F0 TR – TL
2 23H00/14 01H00 BINH HIỆU JANESIA ASPHALT V 6.00 109.90 5,075 F0 – CL1 HG TR – X3
3 13H00 14H00 HIỆU DUC THANH PHAT 03 5.30 74.36 1,597 F0 – HG H2
4 11H00 12H00 QUYEN BMC ALPHA 4.00 111.68 5,702 F0 – HG7.2 H2   –     TR
5 02H00 THANHB SUMATERA EXPRESS 9.80 215.40 54,588 CL7 – HM2.4 HL8.CL6.NM6 X3 – TR
6 11H00 12H00 HUNG HAB PETROLIMEX 09 9.60 175.90 25,400 HM1.4 – B12 CLUC.P H2      TR
7 12H00 KHOAI KHUNG PETROLIMEX 20 6.0 146.60 11,662 B12 – F0 CLUC.P TR    –  H2
8 08H30 10H00 HAA PACIFIC 08 5.2 189.99 30,081 FN5 – F0 NM8 X2 – T2.TP – H2
9 05H00 06H00 MUOI PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 HL – F0 H2
10 05H00 06H00 THAO THE MINH PHU 99 3.0 79.80 2,450 FO – HG H2         TL
11 08H00 HAC TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – FO TL        H2
12 11H00 DONG BMC CAPO 8.5 111.89 5,321 HG7.3 – F0 H2
13 17H00 18H00 TRUONG TRUE FRIEND 11.3 190.00 26,897 F0 – HL TL
14 21H00 23H00 TUNG A JUN BENEFIT 6.7 185.74 26,028 F0 – FN5 NM8 TR – TP.T2 – X2
15 17H00 17H30 HA A BAHRI GRAIN 10.8 228.99 43,894 HL2 – CL3 CLUC.NM6.CLHT TL   –    X2
16 13H00 15H00 PHAI THANG B HENG MAO 8.5 300.00 106,235 F0 – HN2.8 HL TKV H2 – TP.T2 – X2
17 16H00 KHUNG THE STAR 26 4.0 89.56 2,917 HG – XMHL NM6 H2
18 17H00 18H00 CUU VICTORIA 08 3.0 91.94 2,995 F0 – HL TL
19 17H30 THANH B JR SPRING 9.7 228.38 44452 CL3 – FO CLUC – NM6 – CL8HT X3         TL