Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE      
1205- 3.3M
2308  – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
1300 –  3.3M
2232  –  1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 THANH B HIẾU SHENG MAO HAI 11.0 189.99 32,953 F0 – HM2.1           H6      H1
2 04H30 05H00 CUU TIEN LONG PHU 20 7.5 112.00 5,379 HM1.2 – B12 P.NM6 H1       –        TL
3 05H00 THANH B HIẾU SEA HARMONY 6.5 229.02 44,102 CL3 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X2      H6
4 11H00 TRUONG HEILAN STAR 12.9 189.99 32,953 F0 – HM2.6             H6  –  H1
5 13H00 HA A NAM ANDROMACHE 10.3 229.04 44,028 HM2.5 – CL6 CLUC.HL8.CL6HT             H6 –   X5
6 04H30 06H00 KIEN THE DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,460 HM1.5 – XMTL CL6.NM6 H1                 TL
7 22H30 23H30 HA C PTS HAI PHONG 03 6.5 97.16 4,120 F0 – HM1.5 TR
8 12H00 PHAI LINH EVER AMPLE 10.5 199.1 40,245 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X5   –  H6 –  H1
9 07H00 TRUONG THÀNH HK DELIGHT 10.3 209.99 49,848 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6 X3   – H6
10 07H30 10H00 HUNG SUN WINNER II 12.8 225 39,775 HN1.5 – F0 NM8 X3      T2       X3
11 07H30 09H00 HA A NAM BAO JIA 11.7 189.96 28,073 FN5 – F0 NM8 X3   – T2.H6
12 12H30 QUYEN TIEN ZHONG JIE 4.8 100.48 6,049 CL1 – F0 HG X5            H1
13 15H00 17H00 HANH DUC HOANG SA 68 2.6 106.18 3,621 F0 – HG1 H1     –     TR
14 12H00 THAO VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 HG2 – F0 TL – H6 – H1
15 15H00 16H00 DANG VINASHIP PEARL 5.8 157.26 14,602 F0 – SD H1
16 18H30 19H30 KHOAI MARGARET SW 6.2 157 15,861 F0 – HM2.2 TL
17 20H30 21H00 HƯNG SHENG MAO HAI 11.0 189.99 32,983 HM2.1 – HP3 H1 – H1
18 21H30 HƯNG AFRICAN HORNBILL 10.5 199.98 34,795 HL3.1 – F0         H1
19 20H30 21H00 SƠN MY THINH 4.5 134.04 8,414 HM1.3 – HL1.3 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG CHANG  NAN HAI SHENG AN HAI