Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH :  PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU : 0904693960 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
05:12 – 3.1M
19:47 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 –  3.1M
20:15 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H30 HUNG BAO SUCCESS 6.5 189.98 32,945 HL3.1 – F0            H1    H1
2 07H00 PHAI KHOAI PROSPERITY 101 11.29 185.7 26,094 HL2 – F0            H2
3 09H30 11H00 TRUONG MAGPIE SW 10.35 179.96 21,561 F0 – CL3 HL8.NM6  TR              X2
4 11H30 TUAT DUC HOANG BAO 688 3.5 91.94 2,989 HG – F0  H1     TR    H2
5 13H00 14H00 THANH B PACIFIC TALENT 6.5 189.99 33,057 F0 – HL1.1  H2             TR
6 08H00 PHAI KHOAI BLUE DIAMOND 7.2 190 32,578 HL1.1 – HP2            H2    H2
7 22H3013-3 00H00 CHAU AUDACIOUS 11.2 183 26,195 FN4 – F0 NM8  X3  T2.TA
8 23H0013-3 01H30 HUNG SON VINALINES GREEN 4.6 186 25,939 F0 – NOSCOC.TAU 2
HP1.TP2.H18            TA     X3
9 03H30 05H00 THANH B SBI HERCULES 12.6 199.9 36,421 F0 – FN3 NM8  H2  TA  T2  X2
10 05H00 TRUONG FOREST VENUS 9.3 209.94 49,549 F0 – CL4 HL8.CL6.NM6      TA     X3
11 07H30 08H00 HA C PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0  H1
12 05H00 CHAU PETROLIMEX 10 8.6 175.96  25,408 F0 – B12 P.CLUC            TA     H1
13 13H00 14H00 HUNG HENG HUA 8.25 189.8 27,011 F0 – HL1.3  H2  TR.H1
14 00H00 01H00 PHAI KHOAI PETROLIMEX 21 4.25 181.53 28,725 NOSCOC.TAU – F0 HP1.TP2.H18  X3
15 04H00 PHAI KHOAI PETROLIMEX 21 6.0 181.53 28,725 F0 – HM1.4           H2
16 13H00 14H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HL1.5  H2             TR
17 14H00 THẠO KIÊN VICTORIA 08 3.5 84.97 2,995 HG3 – F0  H1             TR