Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 07 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:0918636186  2ND. WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 4.1M
03:00 – 0.0M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 4.6M
03:26 – 0.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.8M
04:00 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 06H00 TUẤT NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 HL3.2 – F0 H2 – H6 – H2
2 02H00 04H00 THẮNG A HẠNH GLOBAL DREAM 4.8 153.78 20,395 F0 – CL4 NM6.CL8 H2 – H6 – X3
3 04H00 06H00 THẠO THẾ TRUONG AN 06 3.0 95.12 2,917 F0 – HN1.1 X2 – TR
4 09H00 THẠO THẾ TRUONG AN 06 3.0 95.12 2,917 HN1.1 – HN1.8cm NM8         TR – X1
5 13H00 14H30 CỬU TIỄN NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 F0 – B12 P H2     H6   X1
6 11H00 TÙNG A MARAN PROGRESS 14.5 249.80 61,677 F0 – HM2.6 CL8         H6.H1
7 10H00 12H00 THẮNG B GOLDEN LOTUS 3.73 172.00 17,918 SN – C.TAU2 ST01.HC34.HC36 X3
8 10H00 11H00 ĐÔNG PACIFIC EXPRESS 4.4 128.50 8,333 C.TAU2 – NEONOSCO ST01.HC34 X3
9 15H00 ĐÔNG PACIFIC EXPRESS 4.4 128.50 8,333 NEONOSCO – SN ST01.HC34                 X3
10 16H00 SƠN STRAITS BAY 11.73 189.90 30,818 HL1.1 – F0           H2-H6 – H2
11 02H00 02H30 MƯỜI VINASHIP PEARL 9.6 157.26 14,602 HL3.5 – F0 H2
12 09H00 10H00 TÙNG A CAPE MIRON 13.5 288.93 90,399 HM2.6 – F0 CL8 H1 – H6
13 09H00 10H00 KIÊN ĐỨC LENA+KIEV 3.2 87.38+20.1 3,779+140 HM2.6 – HM1.5 NM6 H1
14 13H00 14H00 HẠNH ĐỨC LENA+KIEV 3.2 87.38+20.1 3,779+140  HM1.5 – HM2.6CM NM6 H2
15 17H30 19H00 CỬU ROYAL 45 3.5 90.72 2551 FO – HG7.1 H1         H2
16 13H00 13H30 HIẾU A SUN GOLD 8.0 185.74 26060 HP2 – HL3.1 H2
17 13H00 14H00 SƠN SAKIZAYA POWER 9.5 228.99 43018 FO – HM2,4 H2    H6H2
18 17H30 18H00 THANH B SAKIZAYA POWER 9.5 228.99 43018 HM2,4 – HL1,4 H1
19 20H30 THANH B PETROLIMEX 16 10.8 183.22 29188 FO – HM2.2            H1,H6,H1
20 16H30 HIẾU A LUKY EILEEN 6.0 177.13 20236 HL1.3 – HL1.1           H2
21 17H30 20H00 HIỆU KEUMYANG PRIME 6,2 109 4713 HL1,4-   F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
RUINING 10 CD HUEL VA MAPLE HARBOUR PAN ENERGEN MINERAL NINGBO R. OLDENDORFF