Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG- 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI: 0987903066 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1700– 2.4M
0806 –  2.0M
CAM PHA TIDE TABLE
1800–  2.6M
0119 –  1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 13H00  THANGA  CHANG HANG HAO HAI 6.2 199.94 33,736  HN1.3 – F0  X3 – T2.TP – H2
2 00H00  KHUNG  MINH HUY 19 8.0 100.74 4,176  HL1.2 – F0  H2.TA  –  TA
3 04H00 05H00  DANG  PETROLIMEX 20 9.40 146.60 11,662  F0 – B12  CLUC – P  TR     –     H2
4 04H00 06H00  HUNG  GH DESERT ORCHID 11.80 199.00 36,353  F0 – HL3.1  TR
5 08H30 09H00  HAA  W-STAR 12.10 229.20 51,239  HM2.4 – F0  H2
6 13H30 15H00  TUNGA  THUAN  W-STAR 12.10 229.20 51,239  F0 – HN1.4  NM8  H2 – TP.T2 – X2
7 21H00  THANHA  KHUNG  UHL PASSION 7.80 166.15 15,549  CL3 – F0  CL6 – CL8 X2    –     H2
8 11H30 12H00  HAB  VINASHIP SEA 9.6 169.03 18,108  HL3.5 – F0  TP     –   H2
9 16H00  HIỆU  THE  WIN STAR 4.0 77.80 1,837  CLUC – CL6 TR    –     X3
10 01H00  TRUONG  PRINCESS ROYAL 9.86 209.90 43,649  CL6 – F0  HL8 – GD68 – NM6  X3     –     TA
11 11H00 THAO DUC HONG YUN 66 2.8 45.8 357 CLUC – CL1  H2     –      TR
12 15H00 17H00 PHAI MERCURIUS 12.1 189.99 27.986 F0 – HN1.3  TL – TP.T2 – X2
13 16H30 DONG HANH MP STAR 7.5 113.20 5,444 HG7.2 – F0 H2     TL
14 cancel 18H00 CUU ALL RICH 4.5 99.99 6,448 CL5 – F0 HG X3
15 18H00 HANH DONG UNIE VER 5.2 119.80 8438 FO – HL1.3           TL    TL