Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
04:27 – 3.3M
18:30 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
05:09 –  3.4M
18:31 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 HIẾU DONG BAC 22-08 4.0 146.00 10,915 HG7.1 – DTHL CL6.CL8  H1
2 04H00 04H30 PHAI TRUONG LOWLANDS SERENITY 12.6 291.98 92,752 HM2.6 – F0  H1
3 05H00 PHAI TRUONG LOWLANDS SERENITY 12.6 291.98 92,752 F0 – HN2.5 NM8            T2      X3
4 06H30 07H30 CUONG C GERM SPRING 5.5 184.53 25,457 F0 – FN5 NM8  H2  H6  T2  X3
5 08H00 THẠO KIÊN WAN FU 3.8 73.60 1,404 CLUC – F0  H1               H6
6 04H00 HIỆU ĐỨC STAR 26 7.3 89.56 2,917 XMHL – HL3.2 NM6  H2      –       H1
7 02H00 03H00 THANG B PIONEER ELITE 4.0 115.33 7,265 SN – CTAU 1 HP1.H19.H18  X2
8 04H00 06H00 CHAU GOLDEN BRIDGE 9.2 176.8 19,717 F0 – HL3.4  H1      H6    H1
9 03H30 MUOI CHANG SHAN 3.4 79.99 1,983 CL5 – F0  X3               H1
10 07H00 TUAT MP STAR 7.2 113.2 5,444 HG7.2 – F0  TR               H2
11 19H00 THANH B ALBY VICTORY 6.5 185.74 26,250 HP4 – F0           TL
12 11H00 BINH PU SHUN 4.8 122.95 4996 CL5 – FO HG – H8 H8              H1
13 13H00 CUU KIEN BICH THANH 28 3.4 91.94 2999 HG3 – FO H2              H1
14 16H30 NAM NHA BE 06 4.5 107.48 4158 B12 – FO P H1              H2
15 16H30 17H30 TRUONG EVANGELIA PETRAKIS 7.3 225.00 40485 FO – CL5 CLUC.HL8.CL6 TL             X3
16 13H30 14H00 SON TAN BINH 79 7.9 100.59 6381 HL3.5 – FO H2   H2
17 13H30 15H00 KHOAI STAR 26 7.3 89.56 2917 HL3.2 – FO H2
18 16H00 SON CHANG LONG SHUN 2.8 45.00 226 FO – CLUC         H2    H1
19 16H30 17H00 THANH B GOLDEN BRIDGE 9.2 176.8 19,717 HL3.4 – HP3  TL    TL