Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HANH.0962515960 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
04:06 – 4.0M
16:41 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 4.3M
16:43  – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H3O 01H00  THANHA  HTK CONFIDENCE 8.3 169.26 16,960  HL3.7  –  HL3.6  H1
2 08H30  TRUONG  LINH  PRINCESS HARU 10.8 199.96 41,311  CL6  –  F0  HL8.CL8.NM6  X3      –     TL
3 07H00 09H00  HUNG  BAO YUAN 9.92 189.99 33,042  F0  –  HP3  TL      –      H2
4 08H00  DONG  NHA BE 08 5.0 105.00 4,432  B12  –  F0  P  H1    –      H2
5 00H30 01H00  THANHB  SEAMEC GALLANT 9.3 179.99 20,969  HL3.6 – HL1.1  H1
6 06H00  HIỆU  KIEN  FALKVAG 3.2 53.0 298  CLUC – CL1  H1      –      X3
7 13H00 14H00  HAC  TRUONG MINH STAR 5.0 118.83 6,649  F0  –  HG7.2  H1      –      H2
8 09H30  HIẾU  HAO HUNG 01 8.6 153.0 18,203  CL3  –  F0  NM6. CL8  X3      –      TL
9 00H30 01H00  CUONGC  TAKESHIO 10.2 184.75 23,855  HL1.1  –  F0  H1
10 07H00 08H00  CHAU  AEOLIAN HERITAGE 11.2 228.97 43,767  F0  – HM2.4  TL      –       H2
11 16H00  HAB  CUU  INLACO BRIGHT 9.65 154.38 1,4762  HL3.5 – F0  H1
12 14H00  CUU  HAB  TAI FOOK 58 3.2 54.45 199  Cluc – F0  H2      –      H1
13 19H30 20H00  THANGA  SEAMEC GALLANT 9.3 179.99 20,969  HL1.1 – F0  TR
14 23H00  MUOI  DUC  FALKVAG 3.2 53.0 298  CL1 – F0  X3     –     H2
15 16H30 18H00 TUNG A LEO OCEAN 9.35 199,98 34.800 HN1,6 – HN2,8 X2 – T2 – X2
16 23H00 QUYEN KIEN HONG YUN 66 2.8 48,8 357 CLUC –  CL1 H2  –  X3