Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR MINH – X2 :  0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:13 – 2.7M
06:11 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 –  3.0M
02:02 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H30 20H00 QUYEN STL HARVEST 8.3 124.55 9,983 HL3.1 – F0  TL
2 19H30 20H00 THUAN ZY HI SHENG 10.3 169.4 18,084 HL1.1 – F0  TL
3 19H30 21H00 HA B HARMONY SOURCE 6.5 174.8 18,507 F0 – HL  TL
4 06H00 HANH VAST OCEAN 3.2 48 493 CLUC – CL1  H1               X2
5 04H00 05H00 THAO SHUN JIE 39 3.8 94.09 2,899 F0 – CL6 HG  H2     H6     X2
6 13H30 15H00 THANH B SEA TAURUS 7.0 224.94 39,729 F0 – HL3.4  TR
7 07H00 11H00 CHAU XIN HAI JIA 11.5 189.99 32,957 F0 – HP3  H1     H6    H1
8 07H00 08H00 TRUONG ANGLO SAXON 13.87 249.88 64,977 F0 – HM2.4  H1     H6     TL
9 13H00 15H00 HUNG PVT DIAMOND 12.5 189.99 31,230 HN1.3 – F0  X5     T2.H6
10 14H00 KHUNG ANH LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 F0 – B12 P.CL6            TR     H1
11 13H00 ANH KHUNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC  H1     TR
12 04H00 06H00 CUU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 HM1.4 – B125000 P  H2     H6     H2
13 04H00 05H00 BINH LONG TAN 79 4.0 97.12 2,980 F0 – HM1.2  H2     H6     H2
14 07H00 09H00 THANG A TAN BINH 277 4.0 189.99 31,236 F0 – SN HP1.TP2  H1     H6     X2
15 04H00 06H00 TUAT VANDON ACE 3.2 106.86 4,409 F0 – HL1.4  H2     H6     H2
16 07H00 09H00 CUONG C FUXIANG 7.5 199.11 36,823 F0 – CL3 HL8.NM6.CL8  H1     H6     X2
17 17H00 HUNG EASTERN GLAMOUR 14.4 254 64,769 F0 – HM2.5            H6
18 19H30 20H30 THANGA SEA TAURUS 7.0 224.94 39,729 HL3.4 – F0  TL