Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI :  0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG.0389127932 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN.0918942878
HON GAI TIDE TABLE
07:13 – 3.0M
21 .23- 1,3M
CAM PHA TIDE TABLE
08:12 – 3.1M
22:46 – 1,5M
QUANG YEN TIDE TABLE
07  :00- 2.7M
21  :08 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 CỬU XIN HAI 68 6,9 96,77 4,801 F0 – CL6 HG H2     TP     X1
2 04H00 06H00 TRƯỜNG KELLY 14,4 229.00 43,463 F0 – HM2.6 H2    TP      H2
3 04H00 06H00 HÀ C VINASHIP GOLD 4,5 136.40 8,216 F0 – HL1.3 H2     TP   –  H2
4 11H00 THẠO HIỆU FS BITUMEN N0,1 5,0 105.50 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8              H5
5 01H00 TÙNG D KIÊN B RICH OCEAN 3,7 91,94 2,499 CL5 – F0 HG X2                H5
6 11H00 12H00 BÌNH PETROLIMEX 12 8,0 128,60 8,542 F0 – HM1.5 H5
7 00H00 TIỄN LONG PHU 20 7.0 112.00 5,379 HM1.5 –  B12 P,NM6              H5  – X2
8 07H00 ĐỨC BÌNH QUANG ANH GM 3.5 91.94 2.971 PVOIL – F0 NM6 X1                 H2
9 13H00 HIỆU JOYFUL FORTUNE 5,0 110.40 7,243 F0 – CL1 HG.H8              H2     H8
10 04H00 05H00 ĐĂNG PHUONG DONG 06 9.4 157,50 13.706 HP4 – F0 H2
11 08H00 TRƯỜNG PARO 9,0 189,99 31,236 HL3.4 – HL1.1               H2
12 04H00 06H00 LINH PAIWAN WISDOM 5.8 175.53 19,825 HL1.1 – HP1 H2
13 11H00 12H00 TÙNG A PAIWAN WISDOM 5.8 175.53 19,825 HP1 – FO H5
14 20H30 21H00 HẠNH KIÊN B PETROLIMEX 12 8,0 128,60 8,542 HM – B12 P – CL6 H2           X1
15 21H00 THẮNG B LONG PHU 20 7.0 112.00 5,379 B12 – FO P – NM6 X1    H2
16 23H00 THẮNGB PH MINH GIANG 8,8 159,9 14.912 HL3.7    –   F0          H2
17 23H00 KIÊN A ROYAL 18 7,0 90.98 2.999 HG7,2  –   F0 H5                H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PORT EASTRELA EASTRER BUN