Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :  0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG.0934661976 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH.0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.3M
20 .27- 1,0M
CAM PHA TIDE TABLE
07:24 – 3.4M
20:58 – 1,2M
QUANG YEN TIDE TABLE
06  :20- 3.0M
20  :22 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 12H00 TUẤT KIÊN B MING XIANG DA 18 4.0 100,48 6,058 F0 – HL3.2 H5
2 10H30 12H00 HIẾU A ANH ALIKI PERROTIS 12,4 198.00 34,345 F0 –  HL3.3 H5    H5
3 17H00 18H30 THANH B PRINCE OF NATURE 8.42 199.90 41,151 F0 –  CL5 HL.CL6.NM6 H5         X2
4 03H00 04H00 KIÊN A HIẾU B QUANG ANH GM 5,8 91,94 2,971 F0  – PVOIL NM6 H2     –       X2
5 03H00 06H00 BÌNH MONTOK 5.20 111,29 7,320 F0  –  XMTL HG.H8 H2     –        H8
6 03H00 08H00 QUYỀN NEW GOLD 5.9 167.2 15.884 F0  –   HL3.5 H2
7 00H00 THUẬN PH MINH GIANG 8,8 159,9 14.912 CL6 – HL3.7 HG.CL6 X2      –       H5
8 23H00/08 01H00 KHOÁI EASTERN BUND 8.5 254 64.769 HN1.7 –  F0 NM8 X1 – TL –  X1
9 14H00 ANH HIẾU A RUN FU 3 6.4 171.60 19495 FO – HP3       H5     H5
10 22H00 THẮNG A TIỄN PETROLIMEX 18 7.5 175.90 25429 B12 – FO CLUC – P X2        H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PORT EASTRELA EASTER BUN