Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264489 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.6M
02:08 –  1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 2.6M
08:30- 2.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:16 – 2.4M
05: 49  -1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 ĐỨC HIẾU B HA DUONG 2.40 89.77 2795 HG7.4 – XMTL HG TL
2 04H00 05H00 SƠN NAUTICA 6.0 180.45 30,277 F0 – CKHG CL6 – NM6 H5    –      H2
3 15H30 SON NAUTICA 6.0 180.45 30,277  CKHG – F0 CL6 – NM6 H1    –      H2
4 16H00 22H00 TIỄN VINASHIP GOLD 8.5 136.40 8,216 HL3.5 – F0 TL
5 06H00 08H00 THẾ KIÊN B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 HN1.2 – F0 KIEV X1 – TR
6 15H00 THẾ KIÊN B LENA+KIEV 3.2 87.38+20.41 3779+140 F0 – HM1.6 KIEV          H2      H5
7 17H00 TÙNG D HIẾU B QUANG ANH GM 3.50 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X1    –        H2
8 07H30 08H00 KIÊN A LONG PHU 18 6.00 102.25 3321 HL1.5 – B12 P H1    –       X1
9 08H00 TUẤT PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – HM1.4 P – CL6 X1 – H1 –  TA
10 04H00 06H00 HẠNH SHUN HANG 3.5 67.24 1188 F0 – HG2 H5     –      H2
11 13H30 14H00 HA A DSI ANDROMEDA 11.2 198 34,321 HP4 – HM2.4 H2            H5
12 16H00 16H30 HUNG SINOWAY LILY 8.4 189.9 27,011 HL1.1 – F0 TL             H2
13 21H00 HIỆU MƯỜI TAY SON 3 7.9 136 8,216 HG7.2 – F0 H1      TL
14 23H00 MƯỜI JIN FU XING 66 5.0 159.8 15,692 HP3 – F0            TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KANG SHUN CAPE VENI JAG ARNAV